' ' Linia Verda Ajuntament de Inca

Pot filtrar les preguntes per categories:

Consultes d’interès

Què és exactament el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB)?

És un instrument d´ordenació dels recursos hídrics, i recull tota la informació rellevant per a la gestió de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. El Pla Hidrològic és l´instrument bàsic per a la consecució dels objectius previstos en la DMA. El Pla Hidrològic és també un instrument per a l´ordenació dels usos de l´aigua. Es basa en l´adopció d´un conjunt d´objectius mediambientals que han de possibilitar tant la satisfacció de les demandes d´aigua com la preservació del mitjà hídric. Fixa un marc de referència que clarifica les possibilitats d´accés al recurs i les obligacions respecte a la seva preservació, orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors econòmics interessats.

Quins són els principals contaminants en l´atmosfera?

En l´atmosfera es poden trobar multitud de substàncies contaminants. Normalment se les diferencia pel tipus de font, denominant- se contaminants primaris a aquells que s´emeten tal qual de la font, i secundaris als quals es formen en la pròpia atmosfera a partir de reaccions químiques.

De forma habitual, la concentració de contaminants en l´aire s´expressa en unitats com els mg/m3 o µg/m3 o de vegades en parts per milió (ppm).

A continuació s´exposen les principals substàncies contaminants, les seves fonts i alguns dels seus efectes.

Partícules en suspensió: són les partícules solgudes o líquides que es troben suspeses en l´aire. Se sol distingir entre partícules fines (inferiors 1µm) i gruixudes (superiors a 1µm).

Diòxid de sofre SOTA2: s´emet en la combustió de petrolis i carbons. Té la característica que en contacte amb l´oxigen pot formar àcid sulfúric.


Òxids de nitrogen (NOx): es tracta d´una sèrie de compostos (òxid nítric, diòxid de nitrogen i òxid nitrós que procedeixen, fonamentalment, dels motors de combustió de vehicles, encara que també hi ha emissions procedents de fonts industrials. Poden provocar pluja activa i a més l´òxid nitrós és un poderós gas d´efecte hivernacle.


Monòxid de carboni (CO): es produeix per la combustió de qualsevol tipus. La font principal són els tubs de fuita dels vehicles a motor. En l´ atmosfera s´oxida amb l´oxigen i provoca el gas d´efecte hivernacle més important.

Ozó (O3): l´ozó, que a les zones altes de l´atmosfera forma una capa que protegeix de les radiacions ultraviolada, en capes més baixes constitueix un contaminant secundari que es forma mitjançant reaccions químiques a partir d´altres compostos en presència de la llum solar.

Compostos orgànics: és un grup molt divers, es parla de dues categories principals: contaminants orgànics semi- volàtils (SOC) i contaminants orgànics volàtils (COV).

Metalls pesants: es consideren com a tals l´arsènic, el cadmi, el crom, el coure el mercuri, el níquel, plom, seleni, vanadi i zinc. La major part d´ells van associats a partícules fines, procedents de la combustió del carbó i en menor mesura d´altres combustibles. La seva principal característica és romandre molt de temps en l´ecosistema sense degradar-se.


Quines són les temperatures recomanables tant a l´ hivern com a l´estiu per a oficines?

Segons el Pla d´Acció d´Estalvi i Eficiència Energètica d´Espanya (I4) tots els edificis privats dedicats a ús administratiu, docent, comercial, cultural, oci, residencial públic i de transport de persones, deuen limitar-se als valors següents:

Estiu: Temperatura de 26ºC o superior i humiditat relativa entre 45 i 60%.

Hivern: Temperatura de 21ºC o inferior i humiditat relativa entre 45 i 50%.

Per aconseguir aquests valors s´exigeix realitzar mesures per millorar l´eficiència energètica en la climatització, com per exemple que els edificis i locals amb accés des del carrer disposin d´un sistema de tancament de portes que impedeixi que aquestes romanguin obertes permanentment evitant així pèrdues energètiques.


Com puc adherir-me al registre de centres que tenen implantat el sistema EMAS?

La Conselleria dAgricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears és lorganisme competent davant el qual els establiments, les organitzacions i els centres, han de presentar les declaracions mediambientals validades i li correspon a la Conselleria decidir la inclusió dels centres i dels establiments en el registre de centres adherits al EMAS. 

Els passos a seguir són: 

Lliurament d´instància - sol•licitud en model normalitzat en el registre de qualsevol de les seus de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient i Territori o en qualsevol administració pública, adjuntant tota la documentació sol•licitada. 

Revisió per part dels tècnics de la documentació. 

Enviament per correu certificat de la Resolució d´Autorització signada pel conseller.


Com puc sol•licitar la neteja o la reparació de les parets d´un torrent?

Ha de dirigir una sol•licitud per escrit a la Direcció General de Recursos Hídrics explicant la situació en la qual es troba el torrent, la seva ubicació (polígon i parcel•la) i el seu nom. És recomanable incloure un mapa d´ubicació. Afegir les dades personals i de contacte del sol•licitant.

El model de sol•licitud està disponible a la pàgina web de la Direcció General de Recursos Hídrics: Sol•licitud d´acció en torrents.

La sol•licitud s´ha de dirigir a:

Salvador Padrosa Payeras

Direcció General de Recursos Hídrics

C/ Gremi Corredors, 10

Poligon de Son Rossinyol

07009 Palma


Quins són els espais naturals protegits de les Illes Balears i quin és el seu nivell de protecció?

Els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades com a tals en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), atenent la seva representativitat, singularitat, fragilitat o interès dels seus elements o sistemes naturals.

Accediu a la informació relativa als espais naturals protegits de les Illes Balears i la cartografia en el següent enllaç.

Voldria saber la normativa de riscos d´inundacions.

La directiva 2007/60/CE del 23 d´octubre de 2007, relativa a l´avaluació i gestió dels riscos d´inundació, estableix un marc comunitari de política d´aigües, amb l´objectiu, entre uns altres, de mitigar els efectes de les inundacions.


Aquesta directiva va ser traslladada a la jurisdicció estatal, elaborant- se el Reial Decret 903/2010. De 9 de juliol, d´avaluació i gestió de riscos d´inundació.


 A la vegada, s´estableix un Pla Estatal de Protecció Civil davant el risc d´inundacions que el seu objectiu és l´organització i els procediments d´actuació necessaris per assegurar una resposta eficaç en cas de risc d´inundació.

Com es pot aïllar un habitatge quan es tracta d´un pis, i el problema d´aïllament afectaria a tota la comunitat de veïns?


Els materials són molt diversos i depenen de les necessitats requerides en cada llar. Se solen usar aïllaments de fibra com la llana de vidre, cel•lulosa o aïllament de roca, utilitzats per revestir parets, terres o sostres, així com el poliestirè o altres escumes plàstiques.

En el cas de finestres, la millor opció és utilitzar dobles finestres, que aconsegueixin un tancament hermètic. Canviar finestres amb el marc d´alumini per PVC és una mesura eficient ja que el PVC és un material no conductor pel que aïllarà del fred o la calor.

Hi ha empreses que s´encarreguen de la instal•lació d´aquest tipus de materials i realització de l´obra, encara que també pot comprar els materials pel seu compte i realitzar-la vostè.

Les millores que realitzi a la seva casa no afectaran als seus veïns, ells no es veuran perjudicats per la seva iniciativa sempre que es respectin els horaris d´obra. Un revestiment a l´interior d´una casa no afecta a l´edifici sencer. A més, molts materials que s´utilitzen per aïllar tèrmicament també serveixen per aïllar del soroll pel que els seus veïns i vostè es veuran beneficiats.

Pot consultar la campanya del mes de Novembre 2012 que es troba a la pàgina de Línia Verda on es donen més consells sobre aïllament tèrmic a les cases, així com altres campanyes d´estalvi energètic que podrien interessar-li.
Hi ha multitud de formes d´aïllar un habitatge aconseguint un estalvi energètic encara que al principi suposi un cost econòmic. Pot aïllar el sostre, el terra, les parets i les finestres.

Voldria fer una analítica d´aigua per comprovar la seva qualitat. Prego em diguin quins paràmetres haig d´analitzar així com els seus límits

Li adjunto el document realitzat per la Universitat Carlos III de Madrid, on figuren tots els paràmetres físic -químics per determinar la qualitat de les aigües. Li explica el significat de cada paràmetre, així com la interpretació dels valors que s´obtinguin després de l´anàlisi. (VEURE DOCUMENT).

El mètode que ha d´utilitzar per a la determinació d´aquests, si vol fer-los de manera reglamentària, haurà de dirigir-se a les normes UNE corresponents, pot trobar-les a la pàgina web de AENOR.

Si, després de realitzar els anàlisis desitja sol•licitar una autorització o declaració d´abocaments, li adjunto l´enllaç del manual per a la gestió d´abocaments publicat pel Ministeri de Medi Ambient (VEURE MANUAL).


Tinc una curiositat, saben per què les erugues van en processó?

La larva dels lepidòpters del gènere Thaumetopoea és coneguda popularment com processionària pel costum d´avançar en llargues files. S´alimenta de fulles de pi, roure o alzina, segons l´espècie a la qual pertanyi.

La forma en la qual es desplacen, una seguida d´una altra amb el cap tocant la part posterior del davanter –en una processó–, forma part d´una hàbil estratègia per espantar al possible enemic, que veu davant els seus ulls un interminable cos allargat amb un aspecte bastant inquietant. De fet, el simple frec dels seus pèls causa irritació a la majoria dels seus depredadors; una altra de les seves característiques notables és la secreció d´una substància molt irritant.

L´hàbit d´anar en processó també li atorga avantatges a l´hora de buscar noves fonts d´aliment.


M´agradaria saber on haig de mirar ajudes i subvencions en matèria de medi ambient per a empreses, per a un projecte d´una instal•lació de tractament d´aigües industrials.

Les ajudes i subvencions es publiquen cada vegada que són aprovades en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i el Butlletí Oficial d´Estat (BOE).

De totes maneres, mensualment en el butlletí de notícies de Línia Verda, s´inclouen totes les ajudes en referència a eficiència energètica que es publiquen.

A més a partir de març, realitzarem un butlletí d´ajudes especial en el qual s´inclouran totes les ajudes en relació al medi ambient que es publiquin en el mes i no solament les referents a matèria d´eficiència energètica.


Què és el NIMA?

El NIMA (Nombre d´Identificació Medi Ambiental) és el codi que identifica inequívocament tots i cadascun dels centres registrats com a productors i/o gestors de residus.

El NIMA és un codi utilitzat a nivell estatal, per la qual cosa tots els centres productors, transportistes o gestors de residus, independentment de la seva localització tenen un NIMA associat. Els NIMA dels centres localitzats a la Comunitat Valenciana són assignats per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i estan publicats en les aplicacions "Buscador de gestors" i "Buscador de productors" de la seva web.

Els NIMA han de ser obligatòriament anotats en els escrits presentats davant l´Àrea de Residus de la Conselleria així com en els documents de control de residus perillosos utilitzats cada vegada que es trasllada un residu perillós des d´un centre productor a una instal•lació de gestió.

L´estructura d´un NIMA és la següent:

Codi de província (INE) (2 dígits) + Codi numèric (8 dígits)

Exemple: 4612345678

Som una consultora mediambiental, hi ha algun cercador per consultar l´estat de tramitació de plans i programes d´avaluació ambiental?

El ministeri d´agricultura, alimentació i medi ambient disposa d´una eina en línia a la seva pàgina web www.marm.es anomenada SÀVIA: Sistema d´Informació per a la consulta d´expedients d´Avaluació ambiental.

Amb aquesta eina podrà consultar l´estat de tramitació administrativa ambiental de Projectes, plans i programes, des d´un mapa provincial o autonòmic i combinant la recerca amb altres opcions a llistes desplegables. Un cop seleccionat el Projecte, Pla o Programa podrà veure en un gràfic l´estat de tramitació en què aquest es troba.

Necessitem conèixer les ajudes i subvencions publicades recentment en matèria d´eficiència energètica per poder veure si podem acollir-nos a alguna d´elles, ja que estem pensant canviar el sistema d´il · luminació del local, i el sistema d´aigua calenta sanitària.

En el butlletí Oficial de l´Estat i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, es publiquen tots els ajuts, incloses les relacionades amb eficiència energètica.

Per millorar l´accés a aquestes, el servei de Línia Verda disposa d´un servei de publicació d´ajuts en aquesta matèria que s´actualitza mensualment, a la secció d´AJUDES, on podrà descarregar-se directament el document de l´ajuda, i en el cas que tingués algun dubte sobre aquesta, sempre ens pot realitzar una consulta.

Si vol estar informat d´aquestes, recordeu que el Butlletí que enviem mensualment queden ressenyades tots els ajuts publicades del mes.

En quin contenidor haig de dipositar els bolquers usats?

Els bolquers usats han de dipositar-se en el contenidor d´escombraries convencionals “restes”, ja que es tracta d´un residu que no pot reciclar-se.

Li recomanem l´ús de bolquers rentables directament en la rentadora, podent ser utilitzats diverses vegades, i suposant un estalvi econòmic, i una disminució d´aquest residu en l´entorn.


Vull canviar el sistema d´il.luminació de la meva empresa, On puc mirar si hi ha ajudes en relació l´eficiència energètica?

Les ajudes o subvencions públiques es publiquen en dos llocs, depenent si són ajudes de caràcter estatal es publicaran en el Butlletí Oficial de l´Estat, i si són de caràcter autonòmic,en el Butlletí Oficial de la Comunitat autònoma.
Actualment, el servei de Línia Verda disposa d´un apartat dedicat als ajuts i subvencions en matèria d´eficiència energètica que són publicades. En aquesta secció es publiquen mensualment tots els ajuts existents en aquesta matèria.
Per accedir, aneu al menú d´inici, i seleccioneu "Ajudes", premi en la qual li interessi, i es descarregarà el document en pdf.

Em Podríeu indicar recomanacions per augmentar l´aprofitament de la llum natural en la il•luminació del nostre edifici d´oficines?

El IDAE, Institut per a la Diversificació Energètica i Estalvi de l´Energia, ha publicat recentment una guia tècnica d´aprofitament de la llum natural d´edificis. En aquesta guia podrà trobar les recomanacions per augmentar el nivell d´aprofitament de llum natural al seu edifici.
Per accedir directament, feu clic aquí

M´agradaria importar a la península, tortugues mora criades en captivitat a Algèria, per poder comercialitzar-les, quins permisos necessito?

Segons el RD 338/97 relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, la Tortuga Mora (Testudo graeca), es troba inclòs en l’Annex A: espècies que es troben en un valor elevat de vulnerabilitat. Les espècies que es trobin dins d’aquest Annex, solament es podran exportar en el cas que siguin espècimens nascuts i criats en captivitat.

Com m’ha comentat les tortugues són criades en captivitat, però haurà de corroborar-ho amb els permisos corresponents del país d’origen, en aquest cas Algèria.

Per iniciar el tràmit d’importació, el primer és demanar un permís d’exportació d’espècies a Algèria a l’autoritat competent en aquest camp. Una vegada obtingut, haurà de sol·licitar a Espanya el permís previ d’importació d’espècies, en aquest enllaç web http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/descripcion/paginas/permiso-previo-de-importacion.aspx

Pot descarregar-se la sol·licitud de permís i la carta de pagament de les taxes del permís. Una vegada omplert, haurà d’entregar-lo en mà, a l’Edifici de Serveis Generals de l’Administració Pública situat en Av. de la Hispanidad s/n (Es localitza en la terminal de càrrega aèria en l’aeroport de Barajas, 28042) juntament amb la fotocòpia del permís d’exportació d’espècies a Algèria, i el justificant de pagament de les taxes.
Una vegada obtingui el permís d’importació pot realitzar l’operació de venda d’aquestes tortugues sense problema dins del territori de la UE.

Quines activitats han de realitzar un anàlisi de riscos?

Les activitats incloses dins de l`annex III de la Llei de Responsabilitat Ambiental estan obligades a realitzar una avaluació dels escenaris de riscos. 

Per facilitar aquesta avaluació així com per reduir el cost de la seva realització, el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, preveu diferents instruments de caràcter voluntari, tals com els anàlisis de riscos mediambientals sectorials i les taules de barems, per l´exigibilitat de la garantia financera corresponent. La data a partir de la qual seran exigibles aquestes garanties, serà establerta una vegada s´aprovin les Ordres Ministerials previstes, actualment en fase d´elaboració.

Els anàlisis sectorials, que hauran de ser particularitzats per a cada cas concret, poden consistir bé en models d´informe de riscos ambientals tipus –els denominats MIRAT–, bé en guies metodològiques quan l´heterogeneïtat de les activitats que integrin un mateix sector així ho requereixi.

Per a la seva elaboració, se seguirà la metodologia prevista en el Reglament i en la norma UNE 150008 o altres equivalents.

Les taules de barems estan previstes per a empreses petites o mitjanes, que pel seu alt grau d´homogeneïtat, permetin l´estandardització dels seus riscos.


L´Anàlisi de Riscos haurà de:

Identificar els escenaris accidentals i la seva probabilitat d´ocurrència.

Establir el valor monetari del dany associat a cada escenari a partir de la quantificació del dany i del cost de la reparació primària.

Determinar el risc associat a aquests escenaris, entès aquest com el producte de la probabilitat d´ocurrència i el valor del dany de cada escenari.

Seleccionar els escenaris accidentals de menor cost associat que agrupin el 95 per cent del risc total.

Establir com a proposta de quantia de la garantia, la del dany mediambiental més alt entre els escenaris seleccionats.


Què és l´etiqueta ecològica?

Creada l´any 1992, l´Etiqueta Ecològica Europea constitueix una part important de la política comunitària d´instruments voluntaris d´ajuda a les empreses i als consumidors per millorar la seva actuació ambiental. La EEE és un dels instruments inclosos en el Pla d´Acció Comunitari de Producció i Consum Sostenible i Política Industrial Sostenible.

L´objectiu és promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció del medi ambient. La consecució d´aquest objectiu s´efectua proporcionant als consumidors orientació i informació exacta, no enganyosa i amb base científica sobre aquests productes.

S´exclouen de l´àmbit d´aplicació del Reglament:

• els productes d´alimentació;

• les begudes;

• els productes farmacèutics;

• els dispositius mèdics definits en la Directiva 93/42/CEE;

• les substàncies o preparats classificades com a perilloses segons el que es disposa en les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CEE;

• els productes fabricats mitjançant mètodes que puguin perjudicar de manera significativa a l´home o al medi ambient.

Concessió de l´etiqueta 

Els criteris d´etiqueta ecològica s´estableixen per categories de productes i es basen en:

• les perspectives de penetració dels productes al mercat;

• la viabilitat de les adaptacions tècniques i econòmiques necessàries;

• El potencial de millora del medi ambient.

El seu establiment, avaluació i revisió correspon al Comitè d´etiqueta ecològica de la Unió Europea (CEEUE). Es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Els productes han de complir les condicions següents:

• representar un volum significatiu de vendes i comerç al mercat interior;

• tenir un impacte ambiental important;

• presentar un potencial significatiu per millorar el medi ambient a través de l´opció dels consumidors;

• destinar una part significativa del seu volum de vendes al consum final.

Tota sol•licitud de concessió d´etiqueta ecològica està subjecta al pagament d´un cànon. La utilització de l´etiqueta se sotmetrà també al pagament d´un cànon anual per l´usuari.

Tot producte que se li assigni l´etiqueta ecològica serà reconegut pel logotip que representa una margarida i que està descrit en l´Annex III del reglament.


Quina documentació han de posseir els tallers, concessionaris d´automòbils o activitats semblants respecte a olis usats, pneumàtics i bateries de cotxe?

Segons el Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE nº 132 de 3 de juny de 2006), els productors d´olis usats (així com els gestors) que generin més de 500 litres a l´any hauran de portar un registre amb indicacions relatives a les quantitats, qualitat, origen, localització i dates d´entrega i recepció.

En l´annex II – Documents de control i seguiment dels olis usats de la mateixa norma es poden trobar els documents a utilitzar en la transferència d´olis usats entre productor i gestor de manera que la titularitat de l´oli estigui sempre identificada. Existeixen dos documents:

1. Document A. Amb ell es controla la transferència d´oli usat dels tallers, estacions de greixatge, garatges i petits productors d´oli usats a recollidors autoritzats per realitzar aquesta recollida. Aquest document s´utilitza quan l´entrega no superi un volum de 5.000 litres.

2. El Document B s´utilitza en el cas d´un gran productor.


Respecte als pneumàtics usats la norma que ha de considerar- se és el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d´ús (BOE nº 2 de 3 de gener de 2006). Aquesta norma estableix com a obligació dels generadors de pneumàtics usats, entregar els pneumàtics a un gestor autoritzat si no procedeixen a gestionar-los per si mateixos. No detalla cap article sobre documentació.


Les bateries de vehicles es regulen per la legislació general de residus perillosos, en concret el Reial Decret 833/1988. Els productors de residus tòxics i perillosos estan obligats a portar un registre en el qual consti la quantitat, naturalesa, identificació segons l´annex I, origen, mètodes i llocs de tractament així com les dates de generació i cessió de tals residus. A més hauran de conservar els documents d´acceptació dels residus en les instal•lacions de tractament o eliminació durant un temps no inferior a 5 anys igual que els exemplars del document de control i seguiment de l´origen i destinació dels residus.


El document d´acceptació (article 34) haurà d´expressar l´admissió dels residus per part del gestor, tenint que incloure la data de recepció dels residus i el nombre d´ordre d´acceptació que figurarà també en el document de control i seguiment. Aquest últim (article 36) s´ajustarà al model de l´annex V del Reial Decret 833/1988, tenint que ser omplert pel productor i posteriorment distribuir les còpies al transportista i a l´òrgan competent de la Comunitat Autònoma.


En què consisteix la contaminació acústica? Quants fronts són susceptibles de queixa? La música excessivament alta en les persones majors és perjudicial? A qui s´ha de dirigir la queixa per normalitzar aquests excessos?

Com a definició de contaminació acústica es pot utilitzar la continguda en la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE 18/11/2003) i que la defineix com la “presència en l´ambient de soroll o vibracions, qualsevol que sigui l´emissor acústic que els origini, que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causin efectes significatius sobre el medi ambient”. Es pot entendre el concepte de soroll com a so no desitjat i que és perjudicial o nociu per qui ho rep. D´altra banda les vibracions es produeixen generalment per la transmissió de l´energia mecànica cap a elements constructius per exemple el gir del motor d´una rentadora al centrifugar pot copejar la paret i produir vibracions que se senten a l´altre costat.

En relació a la segona qüestió, la música excessivament alta és perjudicial tant per a persones majors com per a la resta de persones encara que efectiva

Per què haig d´utilitzar bombetes de baix consum?

L´ús de bombetes de baix consum té diversos avantatges respecte a les convencionals. En primer lloc cal tenir en compte que el procés d´obtenció de l´energia necessària per encendre una bombeta produeix CO2 i que la il•luminació genera tantes emissions com el 70% dels vehicles del món. Si es considera que les bombetes de baix consum poden estalviar fins a un 80% de consum elèctric s´entén que un dels motius del seu ús sigui la disminució d´emissions de CO2 amb la consegüent protecció del medi ambient. D´altra banda les bombetes de baix consum tenen una vida útil aproximadament 10 vegades superior a les convencionals, la qual cosa junt amb el seu menor consum elèctric suposen una disminució important en la factura elèctrica del consumidor.

No existeix cap norma legal que obligui a l´ús de bombetes de baix consum, encara que recentment la Unió Europea va aprovar el Reglament 244/2009, el qual marca el calendari d´eliminació dels llums convencionals. De tal forma que des de setembre de 2009 no es fabriquen ni distribueixen bombetes convencionals de 100W limitant la seva venda a la finalització de d´estoc. Al setembre de 2012 desapareixeran del mercat les bombetes incandescents.

En definitiva els consumidors no estan obligats legalment a substituir les seves bombetes encara que la política de la Unió Europea està encaminada a la implantació definitiva de bombetes de baix consum.


Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies